Simona (simonka) wrote in potrebitel_il,
Simona
simonka
potrebitel_il

И еще раз о тагмулим ле ацмаим.

С новым годом, товарищи!
Для тех, кто забыл, предлагаю подумать о деньгах :)


בנוגע לשינויים מהותיים בתקנות מס הכנסה, אשר עשויים להשפיע עליך בהקשר עם הפקדות לקופות גמל ו/או תכניות ביטוח המוכרות כקופות גמל במעמד עצמאי.

בתאריך 1/1/2006 יכנס לתוקפו תיקון מספר 3 לתקנות מס הכנסה, המתייחס להפקדות של עמיתים בקופות הגמל במעמד עצמאי. לתיקון שני סעיפים מהותיים:
1. כללי משיכה:
כספים חדשים אשר יופקדו החל מ 1/1/2006 (הן בקופת גמל חדשה והן בקופת גמל קיימת), במעמד עצמאי, יועמדו לזכות העמיתים המפקידים רק אם הגיע העמית לגיל 60, ולוותק של 5 שנים לפחות!
לגבי כספים שהופקדו עד 31/12/2005, יחולו כללי המשיכה הישנים.
2. כללי הפקדה:
עמיתים שנולדו לאחר 1/1/1961, יוכלו להפקיד כספים לקופת הגמל/תכנית ביטוח במעמד עצמאי, רק לאחר שהפקידו או הופקד בעבורם לתכנית לקצבה - פוליסה לקצבה או קרן פנסיה - את סכום ההפקדה הקבוע בתקנות כרובד ראשון.
(בשנת 2006 – 947 ₪ לחודש).

על כל מי שברשותו קופת גמל אשר על שמו או שם בן/בת הזוג ו/או מי מילדיו, לקבל החלטה בנוגע להמשך הכדאיות בהפקדות לקופת הגמל במעמד עצמאי, וזאת לאור השינויים שהוצגו.
לנו בחברה יש את כל מגוון הפתרונות הדרוש, בתנאים מועדפים לעובדי החברה.
רובד ראשון לקצבה : קרן פנסיה או פוליסת בתכנית לקצבה.
רובד שני הוני: קופת גמל או פוליסה בתכנית הונית.
את עדכון פוליסות הביטוח בתכנית תגמולים לעצמאיים, או בתכנית מנהלים (סעיף 47 ב' 2), ניתן יהיה לבצע רטרואקטבית במהלך כל שנת 2006.

Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 12 comments