Simona (simonka) wrote in potrebitel_il,
Simona
simonka
potrebitel_il

Kupot gemel

Dlia tex, komu interesno, te samye dva tikuna

תיקון מס' 2 לתקנות מס הכנסה
תחולה – מיידית


תיקון מס' 2 בתקנות מס הכנסה , שתחולתו מיידית מגדיר את אופן משיכת הכספים ההוניים בגיל 60 (בקופה לשכירים). ( *** שימו לב לשינויים שחלו ומסומנים בקו )

 לגבי כספים שנצברו ומקורם בתשלומים אחרי 1.1.2005 :

ניתן לפדות את הכספים בגיל 60 ללא קשר לעזיבת מקום עבודה , ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום תחילת ההפקדה בקופה.

 לגבי כספים שנצברו ומקורם בתשלומים שלפני 1.1.2005 :

1. ניתן לפדות את הכספים בכפוף להצהרה שהעמית אינו עובד חצי שנה , או עצמאי חצי שנה , או עובד 13 חודשים אצל מעביד שאינו מפריש עבורו לתנאים סוציאליים
2. ניתן לפדות את הכספים בגיל 60 ובתנאי שיש לעמית 5 שנות וותק
3. אם הגיע לגיל 60 , ללא קשר לוותק , ובתנאי שפרש מעבודתו או צמצם את היקף המשרה ב 50% לפחות.

 משיכת כספים על ידי בעל שליטה תעשה בהתאם לכללי המשיכה שחלים במקרה של עמית שכיר . כלומר , אין הבדל בכללי המשיכה בין שכיר לבעל שליטה .

הכללים הנ"ל נכונים גם למשיכת כספים קיצבתיים שנצברו לפני 1.1.2000 ונמשכים שלא בדרך של קצבה חודשית.

בנוסף, מגדיר התיקון כי משיכת כספי תגמולים מפוליסת תגמולים לעצמאים לפני שחלפה התקופה של 15 שנות ותק, יכולה להתבצע גם על פי כללי החריגים כפי שהוגדרו לגבי כספי תגמולים לשכירים (ובכפוף לאישור פקיד שומה):
א- מוות
ב- נכות קבועה בשיעור של 75% לפחות
ג- מצב סוציאלי קשה
ד- הוצאות רפואיותתיקון מס' 3 לתקנות מס הכנסה

תחולה –1.1.20061. תקנה 38(א) המפרטת את כללי המשיכה על כספים הוניים לעצמאים תוקנה , ועל צבירות הנובעות מתשלומים ששולמו החל ב 1.1.2006, ניתן יהיה למשוך כספי עצמאי הוניים רק בגיל 60 ובתנאי שחלפו 5 שנים מיום שהתחיל להפקיד באותו החשבון .
עבור צבירה הנובעת מכספים ששולמו לפני 1.1.2006 - אין שנוי ועדיין ניתן למשוך לאחר 15 שנות וותק או בגיל 60 עם 5 שנות וותק.

2. תקנה 19 א' מגדירה כי עמית עצמאי , שנולד בשנת 1961 ואילך , יוכל לשלם לקופת תגמולים למטרה הונית , רק לאחר ששילם לא פחות לפחות מ- 16% משכר ממוצע במשק למטרת קצבה (סך של כ-1,100 לחודש) או במידה ויש לו הסדר המקנה לו זכות לקבל לאחר פרישה פנסיה מאוצר המדינה , או מקופת מעביד .

הסכום המוגדר בסעיף הנ"ל נקבע כמדורג לשנים הקרובות –

במהלך שנת 2006 – 85% מהסכום

במהלך שנת 2007 – 90% מהסכום

במהלך שנת 2008 – 95% מהסכום

החל בשנת 2009 תחול התקנה על כל הסכום כמוגדר מעלה.

Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 47 comments